ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Για αιτήματα που αφορούν την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (αποκομιδή ογκωδών απορριμάτων, έλλειψη/αντικατάσταση κάδων κλπ), την ΥΔΡΕΥΣΗ (αποκατάσταση βλαβών, αντικατάσταση μετρητών, διαρροές κλπ) και τα ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ πατήστε εδώ


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Υψομέτρου
Αίτηση Βεβαίωσης Χιλιομετρικής Απόστασης - Για Σχολεία
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Σήμανσης
Αίτηση Βεβαίωσης Αρίθμησης Ακινήτου
Aίτηση Κατασκευής Σύνδεσης Με Το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων
Αίτηση Για Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας - Οφειλής Σε Γη
Αίτηση Εντός - Εκτός Σχεδίου
Αίτηση Άδειας Προσωρινής Διακοπής Κυκλοφορίας
Αίτηση Άδειας Προσωρινής Κατάληψης Κοινόχρηστου Για Εργασίες
Αίτηση Άδειας Διέλευσης Υπερμεγέθους Οχήματος
Αίτηση Έγκρισης Κατασκευής/Αποκατάστασης Πεζοδρομίου
Αίτηση Χορήγησης/Ανανέωσης Θέσης Στάθμευσης ΑΜΕΑ
Αίτηση Έγκρισης Εισόδου-Εξόδου ή Απότμησης-Υποβιβασμού Στάθμης Πεζοδρομίου
Αίτηση Χορήγησης Δικαιώματος Διέλευσης - Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αίτηση Άδειας Κολυμβητικής Δεξαμενής
Αίτηση Εκμίσθωσης Περιπτέρου
Αίτηση Μεταβίβασης Δικαιώματος Εκμετάλευσης Περιπτέρου
Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Για Εγκατάσταση Κ.Υ.Ε. Στη Συγκεκριμένη Τοποθεσία


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Αίτηση Αλλαγής Διεύθυνσης Σε Λογαριασμούς Και Ειδοποιήσεις
Αίτηση Εξόφλησης Τέλους Σύνδεσης Στο Δίκτυο Αποχέτευσης
Αίτηση - Δήλωση Τέλους 0.5%
Αίτηση - Δήλωση Κτίσματος Ν. 2130/93
Αίτηση - Δήλωση Οικοπέδου Ν. 2130/93
Αίτηση Βεβαίωσης Μη Οφειλής ΤΑΠ
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Μη Χρήσης Και Ηλεκτροδότησης Ακινήτου
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτροδότησης
Αίτηση Νέας Παροχής Ύδρευσης
Αίτηση Μετονομασίας Λογαριασμού Ύδρευσης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αίτηση Πάγιας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Αίτηση Βεβαίωσης Περί Μη Οφειλής
Αίτηση Άρσης Δέσμευσης Φορολογικής Ενημερότητας
Αίτηση Άρσης Κατάσχεσης Εις Χείρας Τρίτου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας Για Κάθε Νόμιμη Χρήση
Αίτηση Μεταδημότευσης
Αίτηση Μεταδημότευσης Λόγω Γάμου
Αίτηση Έκδοσης Πιστοποιητικών Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αίτηση Έκδοσης Άδειας Πολιτικού Γάμου
Αίτηση Τέλεσης Πολιτικού Γάμου


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αίτηση Καταγγελία
Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφου Βιβλίου Συμβάντων
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Καταστροφής Οχήματος
Αίτηση Ένστασης Κατά Βεβαίωσης Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας
Αίτηση Ένστασης Κατά Βεβαίωσης Παράβασης Οχήματος


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

Αίτηση Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου
Αίτηση Παραχώρησης Μαρμάρινης Οστεοθήκης
Αίτηση Παράτασης Ταφής
Αίτηση Ανανέωσης Μαρμάρινης Οστεοθήκης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αίτηση Ένστασης Λογαριασμού Υδρευσης
Αίτηση για αποκομιδή ογκωδών, αντικατάσταση καμμένης λάμπας, αποκατάσταση βλάβης ύδρευσης


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Αίτηση Αναζήτησης Στοιχείων Φακέλου Άδειας Ακινήτου


ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Γενική Αίτηση Πρωτοκόλλου